Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
30.08.2021
Máme pro Vás soutěž o úhlovou akumulátorovou brusku v hodnotě 15 000,- Kč! 6.9.2021 otevíráme prodejnu nářadí Milwaukee ve Šternberku na Jívavs... číst celé
13.04.2021
Otevíráme kamenný obchod
Otevíráme pro Vás 6.9.2021 kamennou prodejnu nářadí Milwaukee a jiné. Najdete nás ve Šternberku na Jívavská 1637/7. číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchodní systém provozovaný na webových stránkách www.totgroup.cz 

a upravují vztahy mezi:

Provozovatelem tohoto portálu (zprostředkovatelem/prodávajícím):
ToT Group s.r.o , Jívavská 1637/7, 785 01 Šternberk , IČO:24749761 DIČ: CZ24749761
Společnost ToT Group s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171186
a kupujícími na tomto e-shopu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti ToT Group s.r.o.,
se sídlem Jívavská 1637/7, 785 01 Šternberk, IČO: 24749761
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudem v Praze, oddíl C, vložka 171186

1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník")
v platném znění vydává shora blíže specifikovaná společnost ToT Group s.r.o. (dále jen
„prodávající") tyto obchodní podmínky, jež se budou považovat za nedílnou součást každé
kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní
smlouvu, a to buď prostřednictvím internetového obchodu (dále též „e-shop") provozovaného
prodávajícím na internetové adrese www.totgroup.cz (dále jen "webové stránky"), nebo i
jakýmkoli jiným způsobem a na jakémkoli místě mimo e-shop.
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené
těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Jedná-li kupující při objednávání a
nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené taktéž občanským
zákoníkem, avšak neužijí se jeho ust. § 2158 - § 2174, upravující prodej zboží v obchodě.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto
obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře
souhlasí.
1.5 Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných
právních norem a prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních
podmínek, přičemž obě smluvní strany jsou vždy vázány zněním smluvních podmínek
aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. V konkrétní kupní smlouvě lze sjednat
ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek a taková případná odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
2.1 Kupující může provádět objednávky a nákupy zboží ze svého uživatelského rozhraní, do
nějž bude vstupovat na základě registrace na webových stránkách (dále jen „uživatelský
účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek.
2.2 Při registraci na webových stránkách i při objednávání zboží bez registrace je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto následně při jakékoliv jejich změně
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu či při objednávání zboží bez
registrace budou prodávajícím považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za
škodu, která by prodávajícímu vznikla z důvodu nesprávných údajů uvedených kupujícím.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je možný pod uživatelským jménem a je zabezpečen heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím
osobám. Prodávající neodpovídá kupujícímu za případné škody způsobenému zneužitím
uživatelského jména či hesla.
2.4 Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí
mu z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek nebo je uživatelský účet zcela zjevně
užit či opakovaně využíván k nekorektním obchodním praktikám, tj. způsobem příčícím se
dobrým mravům, porušujícím běžné obchodní zvyklosti nebo hrozícím způsobit
prodávajícímu škodu.
2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,
popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob či pro technickou
závadu. Prodávající neodpovídá za případné obtíže či škody, které kupujícímu vzniknou z
důvodu dočasné nepřístupnosti uživatelského účtu, a to i v případě, že by dočasná
nedostupnost vznikla z důvodů na straně prodávajícího.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Kupující objednáním zboží z nabídky e-shopu (prostřednictvím vyplnění objednávkového
formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením
objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího, uvedenou na
uživatelském účtu kupujícího či v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího"). V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za
to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko obsahující nápis „dokončit objednávku"
či jiný nápis podobného charakteru a vyznění. Údaje uvedené v objednávce jsou pak
prodávajícím považovány za správné a splňuje-li objednávka formální, obsahové i technické
požadavky objednávky, jak jsou tyto nastaveny prodávajícím v rámci webových stránek,
prodávající neprodleně po jejím obdržení toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
na elektronickou adresu kupujícího.
3.3 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu
dopravy zboží, způsob úhrady ceny a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího,
jimiž jsou především jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo,
datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací
adresa. Náležitosti objednávkového formuláře, včetně určení povinných údajů stanoví
prodávající.
3.4 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí
objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
3.5 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní
smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu, tj. že vystavení zboží v e-shopu není nabídkou
k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Kupující tudíž nemá právní
nárok na uzavření kupní smlouvy, tedy na potvrzení své objednávky ze strany prodávajícího.
3.6 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři se
stanou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V
případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
3.7 V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v
objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho
vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním nové objednávky
ze strany kupujícího prodávajícímu a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího.
3.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zvláštního zřetele před potvrzením
objednávky a tedy před uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či
písemné potvrzení jeho objednávky nebo má prodávající právo požadovat uzavření písemné
kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Okolnostmi hodnými zvláštního zřetele
jsou zejména specifický druh či charakter zboží nebo jeho neobvyklé množství, váha, objem
či cena nebo též neobvyklé okolnosti a specifika na straně kupujícího apod.
3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory apod.) si hradí kupující sám a nemá nárok na jejich úhradu či náhradu ze strany
prodávajícího. Náklady na prostředky komunikace na dálku se na straně prodávajícího neliší
od standardní sazby.
3.10 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1 Cena veškerého zboží nabízeného v e-shopu je uváděna takovým způsobem, aby bylo
zřejmé, kolik činí bez DPH i s DPH. Cena je udávána včetně všech poplatků s prodejem
souvisejících, s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uváděna samostatně. Cena zboží
je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu a pro účely konkrétní kupní smlouvy se vždy
vychází z ceny uvedené v e-shopu k okamžiku, kdy je zboží kupujícím objednáno.
4.2 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy v případě, že cena
u objednaného zboží bude na webových stránkách uvedena chybně, byť se bude jednat o
chybu na jeho straně, přičemž vzhledem k okolnostem jejího uvedení a především s ohledem
na uváděnou výši ceny musí být kupujícímu zřejmé, že se jedná o chybu (překlep).
4.3 Prodávající má právo pro různé skupiny kupujících stanovit rozdílné ceny. Tím se myslí
především možnost stanovit jiné ceny pro registrované kupující, jimž se cena zobrazí po
přihlášení na jejich uživatelský účet, a jiné ceny pro kupující, kteří si zboží objednají bez
registrace. Prodávající má také právo vyhlašovat či rušit zvýhodněné ceny, bonusové
programy a slevy a stanovovat podmínky pro účast na nich a jejich uplatnění.
4.4 Kupující nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy mimo e-shop za ceny uváděné v
rámci e-shopu.
4.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (vše společně pro účely této
smlouvy označováno dále jako „cena zboží") může kupující uhradit následujícími způsoby:
a) v hotovosti na provozovně prodávajícího,
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 5741522001/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.
4.6 Prodávající si vyhrazuje právo v rámci e-shopu nabídnout další způsoby platby dle
aktuálního výběru na finančních trzích. Prodávající má také právo určit, při splnění jakých
podmínek (např. v závislosti na hodnotě objednaného zboží a to jestliže přesáhne hodnotu 5.000,- bez DPH) má kupující právo na bezplatné balné a dopravné.

4.7 V případě platby v hotovosti na provozovně prodávajícího či v hotovosti na dobírku je

kupní cena splatná při převzetí zboží. V případech zvláštního zřetele hodných, zejména pokud

kupující odmítne dodatečné potvrzení objednávky či uzavření požadované písemní kupní
smlouvy dle čl. 3.8 těchto podmínek, je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny
ještě před odesláním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (tří)
pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je
splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
4.8 Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku, stanovující, že kupující nemusí kupní cenu
zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, se zde nepoužije.
4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující tímto výslovně souhlasí s
možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné
formě) na jeho emailovou adresu.
4.10 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího
dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5. Další práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu
objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
5.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a
těmito obchodními podmínkami.
5.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy uvedené na webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
5.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.
5.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku, tzn. že i když dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí
v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním kupujícího buď
neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění,
nebude mít kupující právo domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě, a to
ani když prokáže, že změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala
až po uzavření smlouvy, anebo se kupujícímu stala až po uzavření smlouvy známou.
5.7 Kupující nesmí při využívání webových stránek používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek.
Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků
prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
5.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky
či na nich umístěné objekty (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským
právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu
nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a jejich technické zázemí.
5.9 Každý odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu vznikla zneužitím e-shopu k nekalé
praktice, včetně falešných objednávek apod.
5.10 Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v
případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
5.11 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek nastává i tehdy,
nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli již prodávající učinil vše pro to, aby mu s ním umožnil
nakládat.
5.12 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv
na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své
povinnosti.
5.13 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám nebo na věcech
následným používáním zakoupeného zboží ani za škody vzniklé nakládáním a manipulací se
zakoupeným zbožím. Výběr a nákup zboží činí kupující zcela na vlastní riziko a prodávající
nenese žádnou odpovědnost za nevhodně vybrané a zakoupené zboží. Kupující je taktéž
výhradně zodpovědný za užití zakoupeného zboží nevhodným způsobem, stejně jako za užití
zboží ve spojení s jiným zbožím či s jinými nástroji a věcmi.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1 Možnosti způsobu přepravy zboží určuje prodávající a uvádí je na webových stránkách,
stejně jako cenu přepravy, jejíž výše se odvíjí od cenových požadavků jednotlivých
přepravců.
6.2 Konkrétní způsob přepravy u každé jednotlivé kupní smlouvy z těch, které v souladu s
ujednáním čl. 6.1 nabízí prodávající, si volí kupující. V případě, že bude na základě zvláštního
požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, než jaké nabízí prodávající, bude
prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů s tímto doručením
spojených.
6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, a toto
je dopravcem vráceno prodávajícímu, není prodávající povinen doručovat zboží opakovaně a
má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující v takovém případě odpovídá prodávajícímu
za škodu, která by mu v souvislosti s nepřevzetím zboží kupujícím vznikla.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce či od jakéhokoli jiného subjektu (osoby), od nějž kupující
zboží přebírá (dále jen „přepravce"), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Potvrzením převzetí zboží, ať již na dodacím listu, na jiné obdobné listině
nebo jakýmkoli jiným zaznamenatelným způsobem, kupující potvrzuje, že zásilku převzal
neporušenou a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán
zřetel.
6.5 Dodací lhůty uvádí prodávající na webových stránkách a jsou pouze orientační, tudíž
prodávající neručí za jejich splnění a neodpovídá kupujícímu za následky způsobené jejich
překročením.
7. Práva z vadného plnění
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
případně též § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo takové, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující může očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se u zboží prodávaného za
nižší cenu nepoužijí na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Obrázky uváděné v katalogu e-shopu jsou pouze orientační a kupujícímu nevzniká žádný
právní nárok z důvodu případných zjevných nepřesností a překlepů uvedených v popisu zboží
nabízeného v e-shopu.
7.5 V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje požadavky uvedené v čl. 7.2, není ve
shodě s kupní smlouvou a kupujícímu vzniknou nároky, které jsou upraveny v občanském
zákoníku.
7.6 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo tak nevyplývá z charakteru vady.
7.7 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
shodné s adresou jeho sídla. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě,
který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na
opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace
se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8. Odstoupení od smlouvy
8.1 Tato 8. část obchodních podmínek, tj. články 8.2 – 8.11, se vztahuje pouze na případy,
kdy je kupující spotřebitelem, tzn. osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
8.2 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující, právo ve lhůtě 14 dnů
od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V této lhůtě musí být odstoupení
prodávajícímu odesláno, a to na adresu provozovny prodávajícího, která je shodná s adresou
sídla, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena na webových
stránkách. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
8.3 Právo odstoupit od kupní smlouvy dle této 8. části obchodních podmínek kupujícímu
(spotřebiteli) vzniká jen tedy, pokud takovou smlouvu uzavřel s prodávajícím tzv. na dálku,
tzn. v rámci e-shopu či jinak mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího.
8.4 Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který je umístěn na internetových stránkách
prodávajícího. Kupující nicméně může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob.
8.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a kupující odešle nebo
předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od
smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
8.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v
důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob
standardního dodání prodávajícím nabízený).
8.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
8.8 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
8.9 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti. Prodávající je oprávněn si naúčtovat i náklady spojené s uvedením výrobku do
původního stavu, čímž se myslí i pořízení nového originálního obalu, je-li původní
nepřiměřeně poničen. Snížení hodnoty zboží si je prodávající oprávněn započítat proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
8.10 Kupující nemůže odstoupit od kupních smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku,
tj. zejména jedná-li o dodávku zboží, které:
a) bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
b) podléhá rychlé zkáze,
c) bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
d) kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
e) je zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem a byl porušen jeho
původní obal.
8.11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
9. Ochrana osobních údajů
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), případně dalšími obecně závaznými právními předpisy
upravujícími tuto oblast.
9.2 Správcem osobních údajů je společnost ToT Group s.r.o. a tyto se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
9.3 Osobními údaji jsou jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu
údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození,
adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail, údaje o poloze, popisné údaje
vypovídající o fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a
kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání,
zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.
9.4 Osobní údaje kupujícího, které prodávajícímu poskytne při uzavírání kupní smlouvy,
mohou být prodávajícím zpracovány a využity pro účely uzavření té které konkrétní kupní
smlouvy, k níž směřuje objednávka kupujícího, i bez speciálního souhlasu kupujícího. Jiné a
další zpracovávání osobních údajů kupujícího je však možné jen na základě speciálního
souhlasu kupujícího, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
9.5 Kupující odpovídá za to, že uvádí své osobní údaje prodávajícímu pravdivě a do doby, než
sdělí prodávajícímu jejich případnou změnu, je prodávající oprávněn vycházet z předpokladu,
že kupujícím uvedené údaje jsou pravdivé a správně.
9.6 Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, je však s ním
povinen uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů a přijmout taková opatření, aby
zabránil zneužití, úniku či jinému ohrožení osobních údajů.
9.7 Kupující má především následující práva týkající se jeho osobních údajů:
a) Právo na přístup k osobním údajům, které znamená nárok získat od prodávajícího
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a
jakým způsobem jsou zpracovávány.
b) Právo, aby prodávající opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
c) Právo na výmaz osobních údajů, které představuje povinnost prodávajícího zlikvidovat
osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující
o to požádá.
d) Právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
e) Právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech
prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
f) Právo na přenositelnost údajů, které dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které
poskytl prodávajícímu, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může kupující
následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby je prodávající
přímo předal jinému správci.
g) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
9.8 Případná další práva, resp. konkretizace práv kupujícího související s ochranou osobních
údajů, jsou uvedena na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, k němuž
se též může kupující obracet se stížnostmi či podněty, bude-li s postupem prodávajícího v této
právní oblasti nespokojen.
9.9 Ve vztahu k prodávajícímu může kupující svá práva uplatnit formou vzorové žádosti
dostupné na tomto odkazu, případně svou vlastní formou a způsobem, z nějž bude zřejmé, co
požaduje, přičemž tento požadavek bude mít zároveň oporu v právním řádu.
9.10 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při využívání e-shopu může v rámci
provázanosti internetu, jakožto rozsáhlé komunikační sítě, docházet k tomu, že navštívená
webová stránka odešle do prohlížeče krátký textový soubor (tzv. „cookie"), který umožní
webu zaznamenat informace o návštěvě kupujícího, například preferovaný jazyk a další
nastavení, čímž na jedné straně dochází ke zjednodušení komunikace a výraznému
zefektivnění při používání internetových stránek, vč. e-shopu, zároveň však mohou být tímto
způsobem webem získávány jisté doplňující informace o kupujícím, jako je např. výše
zmíněný jazyk komunikace, preferované zboží apod. K tomuto jevu dochází automaticky, bez
možnosti prodávajícího tuto skutečnost ovlivnit, přičemž takto získávané informace neslouží
prodávajícímu a tento je neshromažďuje; u prodávajícího dochází toliko ke shromažďování
dat výslovně uváděných kupujícím při registraci či při vyplňování nákupního formuláře apod.
10. Doručování
10.1 Primární způsob doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím je s využitím
provozovatele poštovních služeb, a to u prodávajícího na adresu jeho provozovny, kterou je
zároveň adresa jeho sídla, tj. Jívavská 1637/7, Šternberk, a u kupujícího na adresu, která
bude ke dni odesílání zásilky zadaná na jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Zásilka
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou desátý den po
odeslání i v případě, že adresát zásilku nepřevezme.
10.2 Kupujícímu může být doručováno též na jeho elektronickou adresu z jeho uživatelského
účtu či z objednávky ke dni odeslání elektronické pošty. Není-li průkazné dřívější doručení,
považuje se elektronická zásilka za doručenou desátým dnem ode dne jejího odeslání.
10.3 Prodávajícímu může být též doručováno elektronickou poštou na adresu uvedenou na
webových stránkách, ovšem taková zásilka se považuje za doručenou jedině tehdy, pokud
prodávající její doručení kupujícímu potvrdí.
11. Prorogační doložka
11.1 Ustanovení této 11. části obchodních podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy
kupující není spotřebitelem, nýbrž podnikatelem, tzn. že kupní smlouvu uzavírá v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
11.2 Strany se v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) dohodly, že
pro rozhodování veškerých jejich sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu či v
souvislosti s ním bude jako soud prvního stupně místně příslušným obecný soud
prodávajícího.
12. Závěrečná ujednání
12.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
12.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno
nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto obchodních podmínek.
12.3 Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 21.11.2019

Kde nás najdete
  • ToT Group s.r.o.
  • Jívavská 1637/7
  • 785 01 Šternberk

Kontakty
Logo
Zákaznická podpora ToT Group
(Po-Čt : 8-17, Pa : 8-15:30, Polední pauza 12-13
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz